Convert CSV To UTF-8

$ iconv -c -f GBK -t UTF-8 gbk.csv > utf8.csv